VOP

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obchodní společnosti Data Trend s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 06056971, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddílu C, spisová značka 274878 (dále jen "Prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy (dále jen "Smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Zákazník smí používat veškerá data a software, která jsou součástí Smlouvy, výhradně pro vnitřní potřebu své organizace a v souladu s nařízením GDPR.

1.2 Návrhem na uzavření smlouvy je představení nabídky Prodávajícím přes elektronickou poštu nebo ústně. Uzavřením Smlouvy je potvrzení objednávkového formuláře Kupujícím pomocí elektronické pošty a potvrzení objednávky elektronickou poštou Prodávajícím.

1.3 "Prodávající" v rámci smlouvy o dílo (dále jen "Zakázka"), vytvoří pro Zákazníka dle jeho zadání databázi "Produkt "z otevřených dat poskytovaných úřady, orgány státní moci, statistickým úřadem a z veřejně dostupných informací, které samy subjekty údajů o sobě prezentují. Zákazník souhlasí, že tyto data budou použity výhradně pro vnitřní potřebu své organizace a v souladu s nařízením GDPR. Poskytovatel v tomto případě je pouze mezičlánkem zajišťující dodej databáze Zákazníkovi, ale se samotnou databází nijak nepracuje s výjimkou zajištění řešení pro její doručení.

1.4 Předmětem VOP je právní úprava vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím při nákupu Produktu poskytovaného Prodávajícím. Na základě těchto VOP se Kupující zavazuje řádně a včas uhradit Prodávajícímu sjednanou peněžní částku dle (dále jen "Cena") a Prodávající se zavazuje po úhradě Ceny dodat Kupujícímu Produkt v elektronické podobě na zabezpečením úložišti.

1.5 V případě, že Zákazník využije dat poskytovaných Službou nebo Zakázkou pro direct marketingové účely, zavazuje se tak učinit výhradně v rámci nabídky výrobků a služeb, které souvisí s předmětem podnikání dotčených subjektů ("Oprávněný zájem"). Poskytovatel získal data z otevřených dat a z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu, případně dle zadání zákazníka a od Producentů dat v souladu s právními předpisy ČR u dat týkajících se České republiky, nebo v souladu s právními předpisy jiných států u dat z jiných zemí.

1.6 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která vyjádřila svůj aktivní souhlas s těmito VOP a která na základě tohoto souhlasu provedla objednávku Produktu prostřednictvím elektronické pošty, která byla poskytovatelem potvrzena a zaplatila Cenu za Produkt.

1.7 Produkt je Kupujícímu dodán po připsání peněžní částky na účet Prodávajícího.

1.8 Produkt je dodán v elektronické podobě ve formátu .xlsx není-li domluveno jinak. Prodávající Produkt po uhrazení Ceny Kupujícím zasílá elektronickou poštou unikátní odkaz k jeho stažení.

1.9 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v individuální Smlouvě. Odchylná ujednání v individuální smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Všechny ceny jsou smluvní.

2.2 Kupující může Produkt uhradit pomocí bankovního převodu.

2.3 Faktura je zaslána po připsání platby na účet elektronickou poštou. Kupujícímu je umožněno ji stáhnout pomocí odkazu v elektronické poště. Na vyžádání je Prodávající povinen, zaslat fakturu poštou na adresu Kupujícího a na náklady Kupujícího.

2.4 Kupující získá Produkt za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou. Tato cena bude uvedena v objednávce. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

3. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

3.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného Produktu. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a zasílání informačních emailů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

3.2 Objednáním Produktu dává Kupující Prodávajícímu právo na uvedení jeho obchodního názvu, jako reference. Prodávající je oprávněn využít logo nebo název Kupujícího bez předchozího upozornění. Kupující má právo souhlas odvolat elektronickou poštou nebo písemně.

4. UŽÍTÍ PRODUKTU

4.1 Kupující si je vědom, že nenabývá vlastnické právo a ani autorské právo na informace získané v Produktu a tyto informace nelze vytěžovat a poskytovat třetím osobám, ať už zdarma či za úplatu.

4.2 Kupující si je vědom, že e-mailové kontakty uvedené v Produktu neobsahují souhlas k zaslání obchodního sdělení. Kupujícímu uzavřením Smlouvy nevzniká právo je k tomuto účelu využít.

4.3 Kupující si je vědom, že telefonní kontakty uvedené v Produktu neslouží k hromadnému oslovení. Kupujícímu uzavřením této smlouvy nevzniká právo je k tomuto účelu využít.

4.4 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese zodpovědnost za správnost informací v Produktech obsažených.

5. REKLAMACE

5.1 Podle Občanského zákoníku se na Produkt právo na vrácení produktu do 14 dnů nevztahuje, neboť po převzetí produktu je brán, jako spotřebován.

5.2 V případě nespokojenosti Kupujícího s kvalitou Produktu vyslovuje Prodávající vůli vrátit Kupujícímu poměrnou část z Ceny Produktu, která bude Prodávajícím stanovena na základě informací o rozsahu nekvalitních dat poskytnutých Kupujícím. Částečné vrácení kupní Ceny není však nárokovatelné.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření

smlouvy jsou patrné z této smlouvy, kde je tento proces srozumitelně popsán. Uživatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně upravit.

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tuto smlouvu i bez předchozího souhlasu Kupujícího.

6.3 Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne 25.5.2018